Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.opsotmuchow.pl

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.opsotmuchow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 14.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona pozwala na swobodne zwiększenie czcionek i zmianę kontrastu wyświetlania.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres ops@otmuchow.pl Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie, ul. Sienkiewicza 4B, 48-385 Otmuchów

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Sienkiewicza. Tuż obok wejścia znajduje się duży parking, na którym swobodnie można zaparkować pojazd. Do wejścia prowadzą schody (pierwszy
i ostatni stopień oznaczone są taśmą ostrzegawczą) i podjazd dla wózków. Budynek jest konstrukcją parterową przez co wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji. Szerokość korytarzy pozwala na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Wszelkie progi i inne bariery architektoniczne odpowiednio oznaczono taśmą ostrzegawczą. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otmuchowie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Istnieje możliwość podejścia pracownika merytorycznego do drzwi wejściowych i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Przy wejściu nie zamontowano dzwonka służącego do wzywania pracownika Ośrodka, jednakże istnieje możliwość zdalnego przywołania poprzez wykonanie telefonu do Ośrodka i powiadomieniu o danej sytuacji.

Godziny Pracy Ośrodka

poniedziałek - 8.00 - 16.00

wtorek       - 7.00 - 15.00

środa        - 7.00 - 15.00

czwartek     - 7.00 - 15.00

piątek       - 7.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny