Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

Zapytanie Ofertowe SCHRONIENIE 2021

Utworzono dnia 23.12.2020

Otmuchów, 23.12.2020r.

Miejsko-Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Otmuchowie

 

Znak sprawy OPS.1.2020.AM

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie  zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie w 2021 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Otmuchów

CPV:

85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

 

1.Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Gmina Otmuchów, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

Ul. Sienkiewicza 4b

48-385 Otmuchów

Te. 77 439 07 55 / 77 439 07 56

 

2. Tryb udzielania zamówienia.

 Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. nr 1843 z póz. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2021r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Otmuchów

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 3 części.

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia             w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. W sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz. U. 2018, poz. 896 ).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie około 10 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb        w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług            w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni (liczonych jako dni od poniedziałku do piątku).

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

 

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych, usług opiekuńczych dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej (m. in. trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, uczestnictwo w grupach wsparcia).

Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, oraz minimalny standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz. U. 2018, poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie około 4 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

 

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

 

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.      w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz. U. 2018, poz. 896 ).

 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni       w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie około 6 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb      w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

 

Część 4

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się ogrzewalnia muszą być zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do ogrzewalni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie około 2 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb       w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez ogrzewalnię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do ogrzewalni wydanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

4. Termin wykonania usługi:

 Usługa ciągła -od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r. , przy czym:

Schronisko –cały rok

Noclegownia- cały rok

Ogrzewalnia od dnia 1 stycznia 2021r. do 30 kwietnia 2021r. oraz od 1 października 2021r. do 31 grudnia 2021r.

5. Warunki udziału w postępowaniu – dotyczy części od 1 do 4

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę opolskiego,
  3. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
  4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia

oraz

  1. spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz.896).

 

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału                     w postępowaniu

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty;

7. Opis sposobu obliczenia ceny – dot. części od 1 do 4:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Uwaga: w zakresie części 1 - w związku, z tym, iż standard podstawowych usług świadczonych w schronisku, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896), nie przewiduje konieczności zapewnienia ciepłego posiłku, a jedynie zapewnienie możliwości jego spożycia oraz zapewnienie dostępu do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku, koszt ewentualnego, ciepłego posiłku będzie mógł być pokrywany na podstawie odrębnego porozumienia z Wykonawcą. W związku z powyższym podając cenę w ofercie nie należy w niej uwzględniać ww. kosztu.

 

8. Kryteria oceny oferty – dot. części od 1 do 4:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – dot. części od 1 do 4.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz                       z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt. 8.

 

9. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:

ofertę/y należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otmuchowie, ul. Sienkiewicza 4b, 48-385 Otmuchów. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: ops@otmuchow.pl (skan                 z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „OFERTA” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do 30.12.2020r. do godziny 10:00 – z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe – usługi schronienia – część nr ……” (nr części należy dopisać zgodnie ze składana ofertą). 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Majcher., tel. 77 439 07 56

 

10. Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. załącznik nr 1 - oferta
  2. załącznik nr 2 – umowa schronisko
  3. załącznik nr 3 – umowa schronisko z usługami opiekuńczymi
  4. załącznik nr 4 - umowa noclegownia
  5. załącznik nr 5 - umowa ogrzewalnia

 

Agnieszka Majcher

Kierownik

 Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI:

załącznik nr 5 - umowa ogrzewalnia

Utworzono dnia 23.12.2020, 12:28

załącznik nr 4 - umowa noclegownia

Utworzono dnia 23.12.2020, 12:28

załącznik nr 3 – umowa schronisko z usługami opiekuńczymi

Utworzono dnia 23.12.2020, 12:27

załącznik nr 2 – umowa schronisko

Utworzono dnia 23.12.2020, 12:26

załącznik nr 1 - oferta

Utworzono dnia 23.12.2020, 12:26

Godziny Pracy Ośrodka

poniedziałek - 8.00 - 16.00

wtorek       - 7.00 - 15.00

środa        - 7.00 - 15.00

czwartek     - 7.00 - 15.00

piątek       - 7.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny